Algemene voorwaarden

Versie 1.0, mei 2024.

Je hebt onze Algemene Voorwaarden gevonden. Wat een boekwerk! Maar wel belangrijk. Want deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod/offerte van Raadhuis Creatief Bureau en maken daarmee onderdeel uit van iedere (toekomstige) Overeenkomst tussen Raadhuis Creatief Bureau en jou, de Opdrachtgever. 

Om het overzichtelijk en leesbaar te maken, hebben we de Algemene Voorwaarden opgebouwd uit de volgende modules en bijlagen: 

 • Module 1 “Algemeen” is in alle gevallen van toepassing op de aanbieding en op de (uitvoering van de) Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Raadhuis Creatief Bureau. 
 • Module 2 “Workshops en trainingen” geldt voor Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Raadhuis Creatief Bureau, die betrekking hebben op Workshops en trainingen, aangeboden door Raadhuis Creatief Bureau.
 • Module 3 “Creaties” geldt voor Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Raadhuis Creatief Bureau, die betrekking hebben op het creëren, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van Websites, branding- en campagnematerialen.
 • Module 4 “Onderhoud” heeft betrekking op het beheer van online Diensten van Raadhuis Creatief Bureau.

We spreken het volgende met jou als Opdrachtgever af:

Module 1: Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we soms woorden met een hoofdletter. Dat betekent dat we de volgende betekenis aan de woorden toekennen (zowel in meervoud als in enkelvoud):

 1. Account: de persoonlijke online omgeving van een Eindgebruiker die toegang geeft tot een online omgeving die door Raadhuis Creatief Bureau aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld (waaronder het klantportaal), of welke aan Opdrachtgever toegang geeft tot de online omgeving van de Website-Dienst (waaronder het CMS). 
 2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen in dit document.
 3. AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming, Vo (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 4. Beschikbaarheid: de mate waarin de Website toegankelijk is.
 5. Contactpersonen: de natuurlijke personen die Opdrachtgever kunnen vertegenwoordigen en binden voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst betreft. Als voor Opdrachtgever geen Contactpersoon is aangewezen in de offerte dan wordt de bij Raadhuis Creatief Bureau bekende Contactpersoon als bevoegd geacht.
 6. Creaties: werken die voortkomen uit de Overeenkomst en door of namens Raadhuis Creatief Bureau zijn gecreëerd, waarop Intellectueel Eigendomsrecht rust, waaronder Website-design, huisstijl middelen, campagnemateriaal, naamgeving, merkwaarden, slogans, en teksten.
 7. Datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 4 (12) AVG.
 8. Dienst: de door Raadhuis Creatief Bureau aan Opdrachtgever geleverde dienst, onder de Overeenkomst.
 9. Drukwerk: afgedrukte printuitingen, zoals kranten, flyers, (reclame)folders, brochures, displays, productenwaaiers, posters, stickers en banners.
 10. Duurovereenkomst: een voortdurende Dienst of een reeks van Diensten, die zich over een bepaalde periode uitstrekt.
 11. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die een Account heeft en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 12. Gebrek: het niet voldoen aan Specificaties, of het niet naar behoren functioneren.
 13. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede recht op knowhow.
 14. Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van volgens de Nederlandse kalender algemeen erkende aangewezen feestdagen) tussen 09:00 en 17:00 uur.
 15. Materialen: afbeeldingen, schetsen, adviezen, rapporten, brochures, presentaties, factsheets, informatiebladen, teksten en tekstvoorstellen, documenten en (andere) voortbrengselen van de geest, broncode, programmatuur, Websites, databestanden, databanken, apparatuur, video’s, foto’s, en voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
 16. Onderhoud: Het plegen van reparaties aan de Website, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de Website alsmede gepland onderhoud.
 17. Opdrachtgever: jij, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Raadhuis Creatief Bureau een Overeenkomst aangaat.
 18. Overeenkomst: ieder door Opdrachtgever geaccepteerd aanbod op grond waarvan Raadhuis Creatief Bureau zaken, Creaties of Dienst(en) levert aan Opdrachtgever.
 19. Raadhuis Creatief Bureau: RAADHUIS voor creatieve communicatie B.V., gevestigd te Oudorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37069324.
 20. Schriftelijk: zowel op schrift, alsook digitale communicatie, zoals per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 21. SLA: Service Level Agreement, waarin wordt beschreven welke garanties van de Website-Dienst mogen worden verwacht, waaronder met betrekking tot prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen.
 22. Specificaties: de functionele en technische vereisten van de Website-Dienst of de Creatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst of zoals nader overeengekomen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
 23. Update: Onderhoud aan, of een wijziging van de Website-Dienst met het doel om ontoelaatbare tekortkomingen weg te nemen, zoals bugfixing, doorvoeren van patches, of het herstellen van Gebreken, exclusief maatwerk.
 24. Upgrade: een wijziging van de Website-Dienst die ziet op uitbreiding of het toevoegen en verbeteren van functionaliteiten en het vernieuwen van de (gebruikers)interface van de Website-Dienst.
 25. Website: de pagina’s met informatie die via het internet publiek of afgeschermd toegankelijk zijn via een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie (de domeinnaam). 
 26. Website-Dienst: de onder de Overeenkomst door Raadhuis Creatief Bureau te leveren Dienst ten behoeve van de Website, waaronder de webhosting en/of Onderhoud van de Website. 

Artikel 2. De Overeenkomst

 1. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn ook van toepassing op (de uitvoering van) toekomstige Overeenkomsten. Dat betekent ook dat voorwaarden die Opdrachtgever stelt niet bindend zijn voor Raadhuis Creatief Bureau, met name als deze die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanbiedingen van Raadhuis Creatief Bureau zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Raadhuis Creatief Bureau is niet verplicht om na deze 30 dagen de aanvaarding nog aan te nemen, maar als Raadhuis Creatief Bureau mag dat wel doen. Als Raadhuis Creatief Bureau dat doet, dan geldt het aanbod  als aanvaard.
 3. De toepassing van artikel 6:227c BW is uitgesloten.
 4. Het kan voorkomen dat bepalingen uit de Overeenkomst tegenstrijdig met elkaar zijn. In dat geval geldt de volgende rangorde:
  1. Aanvullende Schriftelijke afspraken;
  2. Het geaccordeerde aanbod / de offerte;
  3. de Verwerkersovereenkomst uit Bijlage 2;
  4. de SLA uit Bijlage 3 (indien van toepassing verklaard in de Overeenkomst);
  5. Algemene Voorwaarden, waarbij in het geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende modules, het specifieke onderdeel voor gaat op het algemene deel.
 5. Door Raadhuis Creatief Bureau bekendgemaakte levertijden, termijnen of reactietijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. 
 6. Opdrachtgever moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder betekent dit dat Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan Raadhuis Creatief Bureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd en veilig en juist worden verstrekt. 
 7. Raadhuis Creatief Bureau zal zich inspannen om de Creaties van Opdrachtgever te optimaliseren om de zichtbaarheid, merkbekendheid en vindbaarheid van Opdrachtgever goed te laten zijn of te verbeteren. Doordat vele variabelen hierop van invloed zijn, kan Raadhuis Creatief Bureau de effectiviteit van de uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende vindbaarheid niet garanderen.
 8. Partijen stellen elkaar steeds zo snel mogelijk Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en indien nodig het IBAN-nummer.
 9. Raadhuis Creatief Bureau mag werkzaamheden laten verrichten door derden zonder specifieke toestemming van Opdrachtgever. Raadhuis Creatief Bureau zal de onkosten die de derde maakt niet zonder voorafgaand overleg in rekening brengen bij Opdrachtgever. 

Artikel 3. Meer- en minderwerk

 1. Opdrachtgever kan vragen om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen. Dit wordt gezien als meerwerk. 
 2. Soms is het noodzakelijk voor de levering van producten of Diensten om meerwerk te leveren. Als Raadhuis Creatief Bureau dat kan aantonen, of wanneer die noodzakelijkheid redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Raadhuis Creatief Bureau geen aparte toestemming voor meerwerk nodig. 
 3. In het geval van Drukwerk geldt dat meer of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal is toegestaan. Hiervoor geldt een beperking voor de afwijking in aantallen van maximaal 10 procent. Voor papier mogen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden afgerond voorkomen.
 4. Meer- of minderwerk wordt doorberekend conform de in de Overeenkomst afgesproken tarieven. Waarbij, als van een projectprijs is uitgegaan, de prijs naar rato wordt berekend.  
 5. Als zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, betekent dit niet dat dit voor Opdrachtgever een grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst vormt. Weigering door Raadhuis Creatief Bureau van een verzoek om meerwerk geldt ook niet als grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betaling

 1. De prijzen zoals beschreven in de Overeenkomst gelden. 
 2. In het geval van een Duurovereenkomst, worden de periodieke bedragen vooruit per jaar in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.
 3. De afgesproken projectprijzen mogen naar keuze van Raadhuis Creatief Bureau (gedeeltelijk) vooruit in rekening worden gebracht. 
 4. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 5. Raadhuis Creatief Bureau zal elektronische facturen sturen aan het bij Raadhuis Creatief Bureau bekende e-mailadres van Opdrachtgever. De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum.
 6. Als Opdrachtgever na 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Bij een niet tijdige betaling moet Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten, vergoeden. Raadhuis Creatief Bureau heeft daarnaast het recht om de dienstverlening te beperken. Bijvoorbeeld door de toegang tot de Dienst of de Creatie (tijdelijk) in te trekken, of de levering tijdelijk op te schorten.
 7. Als Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de totstandkoming van de Overeenkomst, heeft Raadhuis Creatief Bureau het recht de prijzen naar aanleiding van de juiste informatie aan te passen.
 8. Raadhuis Creatief Bureau mag de overeengekomen prijzen en bedragen jaarlijks indexeren in januari, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. De indexering zal worden vastgesteld aan de hand van de CBS-prijsindex DPI, 2015=100. 
 9. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Raadhuis Creatief Bureau tussentijds worden verhoogd als de tarieven van leveranciers van bijvoorbeeld stroom, het datacenter, het CMS, plug-ins en (public) cloud-oplossingen stijgen. Maar ook als inkoopkosten van Materialen, halffabrikaten of diensten van derden worden verhoogd, of als bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen duurder worden.
 10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten als gevolg van de niet naleving van wettelijke voorschriften, niet naleving van de bepalingen in deze Overeenkomst en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen of eisen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Op alles wat Raadhuis Creatief Bureau maakt en ontwikkelt, rust automatisch het auteursrecht. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Raadhuis Creatief Bureau ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder Creaties, berusten hierdoor uitsluitend bij Raadhuis Creatief Bureau of diens licentiegevers of leveranciers.
 2. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de Overeenkomst of dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Doorgaans is dit het gebruiksrecht en publicatierecht. In het algemeen is het recht tot gebruik niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en wereldwijd geldig gedurende de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet automatisch het recht op de broncode en Opdrachtgever mag de broncode niet zelf technisch achterhalen.
 3. In de specifieke modules van deze Algemene Voorwaarden wordt het gebruiksrecht en/of de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten geregeld, afhankelijk van het soort Creatie.
 4. Als Partijen Schriftelijk overeenkomen dat een recht van Intellectuele Eigendom ten aanzien van een specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Creatie over zal gaan op Opdrachtgever, dan mag Raadhuis Creatief Bureau nog steeds de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende Materialen, algemene beginselen, ideeën en programmeertalen voor andere doeleinden gebruiken en/of exploiteren voor zichzelf of voor derden. Raadhuis Creatief Bureau mag ook nog steeds ontwikkelingen doen die soortgelijk en/of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 5. Ook als de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is Raadhuis Creatief Bureau steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Website-Dienst, Creaties, apparatuur, databestanden, en broncode waar Opdrachtgever toegang tot krijgt.
 6. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) met betrekking tot het vertrouwelijke karakter of van auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van Intellectuele Eigendom uit de Materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Raadhuis Creatief Bureau van Materialen, of het in gebruik nemen van Creaties. Opdrachtgever vrijwaart Raadhuis Creatief Bureau tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, openbaarmaking, kopie, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 
 8. Opdrachtgever verleent aan Raadhuis Creatief Bureau en haar leveranciers een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie op het aan Raadhuis Creatief Bureau geleverde (digitale) goed, ten behoeve van het verlenen van de Dienst.
 9. Raadhuis Creatief Bureau en haar leveranciers mogen het beeldmerk, logo of de naam van Opdrachtgever gebruiken in externe communicatie en voor promotiedoeleinden. Opdrachtgever vrijwaart Raadhuis Creatief Bureau voor alle aanspraken van derden met betrekking tot gebruik van de door Raadhuis Creatief Bureau ontwikkelde Materialen en/of Creaties door, namens of met goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Uiteraard doet Raadhuis Creatief Bureau er alles aan om te voorkomen dat er iets misgaat. Echter is Raadhuis Creatief Bureau tegenover Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  2. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Raadhuis Creatief Bureau er toe aan te zetten om de Overeenkomst (weer) na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover die betrekking hebben op de directe schade;
  4. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.
 2. Indirecte schade is de schade die niet is aangemerkt als directe schade. Voorbeelden zijn gevolgschade of schade door gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen en schade wegens door Raadhuis Creatief Bureau gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. Raadhuis Creatief Bureau is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade.
 3. Raadhuis Creatief Bureau is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Gebreken of fouten of schade indien Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde wijzigingen heeft aangebracht in de door Raadhuis Creatief Bureau geleverde Dienst of Creatie. 
 4. De totale aansprakelijkheid van Raadhuis Creatief Bureau is per gebeurtenis altijd beperkt tot maximaal het door Opdrachtgever aan Raadhuis Creatief Bureau betaalde bedrag exclusief btw, zoals door Opdrachtgever is verschuldigd onder de Overeenkomst over 6 maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan €25.000,- bedragen. 
 5. Opdrachtgever mag een door een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld in het kader van toezicht op de AVG, aan hem opgelegde bestuurlijke boete niet op Raadhuis Creatief Bureau verhalen. 
 6. De in de Overeenkomst beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Raadhuis Creatief Bureau. 
 7. De aansprakelijkheid van Raadhuis Creatief Bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts als Opdrachtgever Raadhuis Creatief Bureau onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt. Dit geldt altijd, tenzij nakoming door Raadhuis Creatief Bureau blijvend onmogelijk is. Opdrachtgever stelt Raadhuis Creatief Bureau bij de ingebrekestelling een redelijke termijn om de tekortkoming te zuiveren. Pas als Raadhuis Creatief Bureau ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ontstaat de aansprakelijkheid van Raadhuis Creatief Bureau. 
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Raadhuis Creatief Bureau vervalt door het enkele verloop van 50 dagen na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 7. Overmacht

 1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van een verplichting worden gehouden in geval van overmacht. 
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: 
  • storingen van publieke infrastructuur (waaronder het internet, hosting of elektriciteit) die normaliter voor Raadhuis Creatief Bureau beschikbaar is, en waar de levering van de Dienst of de zaak van afhankelijk is, maar waarover Raadhuis Creatief Bureau geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals netwerken in het internet; 
  • storingen in infrastructuur die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen; 
  • tekortkomingen van leverancier(s) van Raadhuis Creatief Bureau, die Raadhuis Creatief Bureau niet kon voorzien en waar Raadhuis Creatief Bureau de betreffende leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier sprake was van overmacht; 
  • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, Materiaal of ander bronmateriaal voor zover de Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; 
  • onbeschikbaarheid van personeelsleden (door arbeidsongeschiktheid, pandemie, overheidsbeperkingen of anderszins); 
  • algemene opgelegde overheidsmaatregelen; 
  • algemene vervoersproblemen; 
  • stakingen; 
  • oorlogen; 
  • overstromingen die van invloed zijn op de technische infrastructuur;
  • terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Als een overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Alles wat op grond van de Overeenkomst al gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en non-concurrentie

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk, wanneer het persoonsgegevens betreft, of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. 
 2. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan ingeschakelde derden. 
 3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst, voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 
 4. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de andere partij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie te openbaren, als het verstrekken van de informatie aan derden hoort bij de uitvoering van deze Overeenkomst, of als er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Partijen informeren elkaar hier vooraf over. 
 5. De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:  
  1. algemeen toegankelijk is, of wordt, door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende partij; 
  2. al in bezit van de ontvangende partij was voordat deze door of namens de verstrekkende partij aan hem bekend werd gemaakt; 
  3. op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende partij; of 
  4. door de ontvangende partij zelfstandig is ontwikkeld.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt en tot één jaar na afloop daarvan, medewerkers van Raadhuis Creatief Bureau (in de breedste zin van het woord) in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder Schriftelijke toestemming van Raadhuis Creatief Bureau. 
 7. In het geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van de in dit artikel en in artikel Intellectuele Eigendomsrechten (5) beschreven verboden, is Opdrachtgever aan Raadhuis Creatief Bureau een direct opeisbare boete verschuldigd van €30.000, onverminderd het recht van Raadhuis Creatief Bureau om in plaats daarvan schadevergoeding te vorderen als de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan de door Opdrachtgever verschuldigde boete.  

Artikel 9. Opzegging en einde

 1. Opdrachtgever heeft niet het recht om de Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, of de Overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen of te annuleren. 
 2. De duur van de Overeenkomst is opgenomen in de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt een Duurovereenkomst aangegaan voor de duur van 1 jaar en telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. 
 3. De Duurovereenkomst heeft een opzegtermijn van 1 maand, tegen het einde van het contractjaar.
 4. Partijen mogen de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, als: 
  1. De andere partij in strijd handelt met de Overeenkomst of de toepasselijke wet- en regelgeving; 
  2. het faillissement van de andere partij is aangevraagd of wordt verleend, de andere partij surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten worden beëindigd of het bedrijf wordt geliquideerd;
  3. de directe leveranciers van Raadhuis Creatief Bureau die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, de Overeenkomst niet kunnen naleven als gevolg van faillissement, beslaglegging of een overmachtssituatie.

Raadhuis Creatief Bureau is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid niet verplicht om betaalde vergoedingen terug te betalen, of schadevergoeding te betalen. Eventueel nog niet gefactureerd meerwerk wordt bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 1. Wanneer Raadhuis Creatief Bureau de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 2. Als de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Raadhuis Creatief Bureau op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Opdrachtgever de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaat er geen verplichtingen tot ongedaanmaking. Opdrachtgever kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Raadhuis Creatief Bureau is uitgevoerd. 
 3. Het recht tot opschorting geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Raadhuis Creatief Bureau op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 4. Raadhuis Creatief Bureau zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst, en in overeenstemming met de Overeenkomst, op verzoek van Opdrachtgever, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht van Materialen of gegevens van de Opdrachtgever naar een andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Raadhuis Creatief Bureau worden aangeboden en geldt alleen indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan. 
 5. Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Raadhuis Creatief Bureau haar op dat moment geldende uurtarief voor Opdrachtgever hanteren. Alle kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Wijzigingen

 1. Raadhuis Creatief Bureau mag de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekendgemaakt via e-mail aan Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en zullen worden gepubliceerd op www.Raadhuis.com en behoeven geen aparte berichtgeving.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Raadhuis Creatief Bureau gevestigd is, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven.
 3. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Raadhuis Creatief Bureau zal een nieuwe bepaling opnemen, met (waar mogelijk) dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

Module 2: Workshops en trainingen

Deze module is van toepassing als Opdrachtgever bij Raadhuis Creatief Bureau een workshop of training afneemt. 

Artikel 12. Inhoud workshops en trainingen

 1. Raadhuis Creatief Bureau bepaalt de inhoud en diepgang en omvang van workshops en trainingen.
 2. Raadhuis Creatief Bureau mag de locatie en de data en tijden van workshops en trainingen wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de (eerste) datum van (het betreffende deel van) aanvang op de hoogte gesteld.
 3. Als een trainer door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is een (deel van de) workshop of training te verzorgen, heeft Raadhuis Creatief Bureau het recht een vervangende trainer in te zetten of de workshop of training te verplaatsen naar een andere datum.
 4. Opdrachtgever mag een online training, bijvoorbeeld een webinar, niet opnemen. Het aanbod zal aangeven hoelang Opdrachtgever het webinar mag gebruiken en door hoeveel personen deze mag worden bekeken.
 5. De tijdens de training of workshop gegeven adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages zijn voor algemeen gebruik en worden door Opdrachtgever alleen aangewend voor eigen gebruik, en zoals passend onder het doel van de Overeenkomst. 

Artikel 13. Annuleren en verplaatsen

 1. Opdrachtgever kan een training of workshop tot 1 week voor aanvang annuleren, wanneer Opdrachtgever later annuleert, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Opdrachtgever kan in overleg met Raadhuis Creatief Bureau afgesproken data verplaatsen. Als Opdrachtgever echter binnen 1 week van tevoren aangeeft de data te willen verschuiven, worden de kosten in rekening gebracht voor de vrijgehouden dagen. 
 3. Opdrachtgever mag de deelnemers vervangen of aanvullen, tot maximaal 8 deelnemers.
 4. Annulering van een training of workshop door Opdrachtgever of afwezigheid van deelnemers zal in geen geval resulteren in een verplichting voor Raadhuis Creatief Bureau tot restitutie van het betaalde of te betalen bedrag. 

Module 3: Creaties

De bepalingen uit deze module zijn van toepassing als Raadhuis Creatief Bureau diensten verleent op het ontwikkelen en leveren van Creaties.

Artikel 14. Creatie en ontwikkeling

 1. Voordat Raadhuis Creatief Bureau met het creatieve proces start, krijgt Opdrachtgever een duidelijke planning en plan van aanpak. De Specificaties zijn opgenomen in de Overeenkomst en eventueel in dit plan van aanpak. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de Specificaties goed worden gecontroleerd en dat deze worden getoetst aan algemene regels van goede zeden, alsook aan de kans dat de Creatie inbreuk zal maken op enig recht van derden. Zonder tegenbericht, gaat Raadhuis Creatief Bureau aan de slag op basis van de voorgestelde methode en Specificaties.
 2. Raadhuis Creatief Bureau zal zich inspannen om Opdrachtgever tijdens het creatieve proces op de hoogte te houden van de voortgang en de ontwikkel werkzaamheden.
 3. Wanneer een proef, een proefdruk of een zogenaamd minimum viable product (hierna gezamenlijk genoemd ‘proef’) door Opdrachtgever is goedgekeurd, mag Raadhuis Creatief Bureau ervan uitgaan dat de Creatie is geaccepteerd, wanneer deze niet of nagenoeg niet afwijkt van de goedgekeurde proef. Raadhuis Creatief Bureau is niet verantwoordelijk voor Gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proef of proeven.
 4. Opdrachtgever houdt er rekening mee dat kleuren, licht en glans kunnen afwijken van proeven die zijn weergegeven op het beeldscherm.
 5. Raadhuis Creatief Bureau spant zich in om de Creaties zo goed gepresenteerd en zo foutloos mogelijk te ontwikkelen.
 6. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het (laten) controleren van Creaties (zoals merktekens en merken), om te waarborgen dat de Creatie geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Raadhuis Creatief Bureau doet geen garanties omtrent de mate waarin een merk, merkteken of andere Creatie naar het onderscheidend vermogen en of de Creatie in aanmerking komt voor inschrijving en bescherming. Indien gewenst kan door of namens Opdrachtgever een merkenbureau worden ingeschakeld, die een dergelijk onderzoek uitvoert. Opdrachtgever vrijwaart Raadhuis Creatief Bureau dienaangaande.
 7. Voor Creaties met beeld- en/of geluidsmateriaal waarop personen zijn afgebeeld, geldt dat Opdrachtgever ervoor in staat dat de betreffende persoon expliciet akkoord is en hier Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld via een quitclaim), inclusief de wijze waarop het Materiaal (commercieel) wordt ingezet. Dit heeft betrekking op alle mogelijke mediavormen. 

Artikel 15. Website-Diensten en andere digitale Diensten 

 1. Websites worden gebouwd met behulp van een CMS en Editor. Het type CMS, de editor, de plugins, bronnen, fonts en het bijbehorende thema of templates worden vermeld in de offerte, in de Specificaties of zijn beschikbaar via het Account van Opdrachtgever. De voorwaarden van deze aanbieders zijn van toepassing. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Eventuele abonnementen of Accounts worden door Raadhuis Creatief Bureau namens Opdrachtgever aangemaakt. Opdrachtgever machtigt Raadhuis Creatief Bureau hiertoe. 
 2. Raadhuis Creatief Bureau heeft het recht om open source software te gebruiken bij de ontwikkelingswerkzaamheden. Dit betekent dat de ontwikkelde Materialen ook onder eenzelfde open source licentie moeten worden gedistribueerd. Raadhuis Creatief Bureau zorgt dat Opdrachtgever hierover wordt geïnformeerd, of dat dit direct verwerkt wordt in de code. Bij open source software draait alles om samenwerken. De broncode van de software wordt namelijk vrijelijk gedeeld, en daardoor kan iedereen de software aanpassen (en dus ook verbeteren). Opdrachtgever respecteert de eventuele toepasselijke open source licenties en leeft bijbehorende voorwaarden na.
 3. Als Opdrachtgever kiest voor een Website op basis van het Raadhuis Creatief Bureau thema “Raadhuis thema”, verkrijgt Opdrachtgever een recht op gebruik van het thema gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 4. Raadhuis Creatief Bureau mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Raadhuis thema aanpassen. Raadhuis Creatief Bureau zal proberen zo veel mogelijk vooraf aan te geven dat Updates en/of Upgrades zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de oude versie of niet doorgevoerde Updates.
 5. In het geval het Raadhuis thema niet meer wordt ondersteund of niet meer beschikbaar wordt gesteld, werkt de Website niet meer. In dat geval zorgt Raadhuis Creatief Bureau ervoor dat Opdrachtgever de beschikking krijgt over de broncode en zal Raadhuis Creatief Bureau Opdrachtgever ondersteunen bij het in beheer nemen van de Website door een derde.  
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Website, de afbeeldingen, de teksten en de juridische verplichtingen. Waaronder in elk geval de privacyverklaring, de algemene voorwaarden en de teksten op knoppen en bij checkboxen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Raadhuis Creatief Bureau de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 op niveau A of AA toepassen en een door Opdrachtgever aangeleverde toegankelijkheidsverklaring op de Website publiceren.
 7. Opdrachtgever dient te controleren of de geboden beveiligingsmaatregelen afdoende zijn, gezien het doel waarvoor Opdrachtgever de Website wenst in te zetten.
 8. Opdrachtgever krijgt toegang tot het CMS van de Website middels een Account en kan wijzigingen aanbrengen aan de Website, bijvoorbeeld door componenten toe te voegen (waaronder andere plugins te installeren). Raadhuis Creatief Bureau biedt geen enkele garantie ten aanzien van de Website als en voor zover Opdrachtgever zelf technische wijzigingen heeft aangebracht aan de Website, waaronder het installeren van plugins. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze plugins de werking van de Website niet nadelig beïnvloeden. Eventuele afgesproken Servicelevels of een overeengekomen SLA zijn niet van toepassing op door of namens Opdrachtgever toegevoegde componenten en eventuele daardoor ontstane schade. 
 9. Indien en voor zover Opdrachtgever aan Raadhuis Creatief Bureau de opdracht geeft om andere digitale Diensten te leveren (zoals een clouddienst), of een online omgeving aan te maken, machtigt Opdrachtgever hierbij Raadhuis Creatief Bureau om een overeenkomst te sluiten namens Opdrachtgever. De omgeving en het Account ten behoeve van de online Dienst wordt op naam en voor rekening van Opdrachtgever aangemaakt. Raadhuis Creatief Bureau mag zichzelf toevoegen als beheerder en adminrechten toekennen, maar is geen eigenaar van het Account. 

Artikel 16. Levering 

 1. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht of Materialen of producten moeten worden geleverd.
 2. Raadhuis Creatief Bureau zal de ontwikkelde Creatie(s) aan Opdrachtgever leveren indien deze naar zijn professioneel oordeel voldoen aan de vooraf gestelde Specificaties en/of geschikt zijn voor gebruik. Opdrachtgever ontvangt bij oplevering altijd een eindproduct en geen ruwe Materialen en/of werkbestanden, tenzij expliciet Schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 kalenderdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en Schriftelijk goed of af te keuren. Bij de afkeuring, geeft Opdrachtgever bruikbare feedback. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor en staat ervoor in dat bij het gebruik van de Dienst of Creatie door Eindgebruikers of derden, de meegeleverde gebruikershandleiding ter beschikking wordt gesteld en wordt gevolgd en dat op de Creatie aangebrachte aanduidingen of meegeleverde voorwaarden zichtbaar en leesbaar blijven.
 4. Als de levering betrekking heeft op fysieke zaken, dan wordt uitgegaan van levering bij Opdrachtgever. Opdrachtgever dient binnen 3 werkdagen na aflevering te controleren of de levering compleet is en aan de Specificaties voldoet. Eventuele afkeuring of feedback na deze 3 werkdagen kan worden verwerkt, hiervoor geldt dat sprake is van meerwerk.
 5. Als Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Raadhuis Creatief Bureau zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Raadhuis Creatief Bureau doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 14 kalenderdagen om te testen. Geringe afwijkingen bij kleurendruk in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte geven geen reden tot afkeuring.
 6. Als de Opdrachtgever het opgeleverde na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, mag Raadhuis Creatief Bureau meerkosten in rekening brengen voor alle volgende revisies. Als Partijen besluiten dat verdere revisies niet (meer) zinvol lijken, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal Opdrachtgever alle door Raadhuis Creatief Bureau gemaakte kosten vergoeden. Opdrachtgever krijgt daarmee evengoed de rechten om het afgekeurde te gebruiken conform de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens alle opnamemomenten van een video of film -Creatie. Als Opdrachtgever niet aanwezig is, worden opgeleverde video of film -Creaties direct als geaccepteerd beschouwd en vervalt de mogelijkheid om feedback op het gecreëerde te laten verwerken alsmede de aansprakelijkheid van Raadhuis Creatief Bureau voor eventuele Gebreken, behoudens voor zover expliciete garanties zijn afgegeven.
 8. Creaties worden als geaccepteerd beschouwd als Opdrachtgever de (deel) Creatie accepteert, het ontwikkelde Materiaal en/of de Creatie in operationeel gebruik neemt, of de Creatie niet binnen de afgesproken termijn Schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.
 9. Na acceptatie zal Raadhuis Creatief Bureau de Creatie opleveren door deze op het door Raadhuis Creatief Bureau geboden klantportaal ter beschikking te stellen, of door de definitieve versie toe te zenden. Voor Websites geldt dat deze zijn opgeleverd, zodra deze live zijn geplaatst. 

Artikel 17. Overdracht Intellectueel Eigendomsrechten Creaties

 1. Het is niet toegestaan de Creatie of het onderliggende Materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder Schriftelijke toestemming van Raadhuis Creatief Bureau.
 2. Het normale gebruiksrecht voor de Creatie is bij de prijs van de Creatie inbegrepen.
 3. Het merkenrecht voor een voor Opdrachtgever gecreëerd beeldmerk of woordmerk, komt na levering toe aan Opdrachtgever.
 4. Als is overeengekomen dat de Intellectuele Eigendomsrechten op de ontwikkelde Creaties zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, zal Raadhuis Creatief Bureau meewerken aan een geldige overdracht. In zo’n geval blijven alle door Raadhuis Creatief Bureau ontwikkelde Materialen en Creaties en bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten niettemin eigendom van Raadhuis Creatief Bureau totdat Opdrachtgever alle aan Raadhuis Creatief Bureau verschuldigde bedragen heeft betaald. Tot dat tijdstip is de Opdrachtgever gehouden de door Raadhuis Creatief Bureau geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Raadhuis Creatief Bureau te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Raadhuis Creatief Bureau nog een betaling onder de Overeenkomst van Opdrachtgever tegoed heeft, blijven de geleverde goederen, producten, Materialen en Creaties, eigendom van Raadhuis Creatief Bureau.
 2. Opdrachtgever heeft niet het recht de Materialen en Creaties waarop een eigendomsvoorbehoud rust, door te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Nadat Raadhuis Creatief Bureau zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij het geleverde terughalen. Raadhuis Creatief Bureau mag de (digitale) plaats betreden waar zijn eigendom zich bevindt.
 4. Het risico voor de aan Opdrachtgever te leveren zaken gaat op hem over vanaf het moment van verzending door of namens Raadhuis Creatief Bureau. Transport komt voor risico van Opdrachtgever. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data met behulp van een technisch middel.

Module 4: Duurovereenkomst

Deze module is van toepassing als Opdrachtgever gedurende een periode gebruik maakt van een Dienst voor een bepaalde periode. 

Artikel 19. In gebruik nemen van de Website-Dienst

 1. Raadhuis Creatief Bureau mag limieten stellen aan het aantal Eindgebruikers. Raadhuis Creatief Bureau mag ook limieten stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en dataopslag die Opdrachtgever mag gebruiken. 
 2. De levering van de Website-Dienst vangt aan op de afgesproken datum en als daarover niets is afgesproken, op de dag waarop de Website voor Opdrachtgever ter beschikking is gesteld door middel van livegang. 
 3. Voor de levering van de Website-Dienst kan Raadhuis Creatief Bureau toegang verschaffen tot het CMS door een Account ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veilige en juiste aanlevering van persoonsgegevens, functies en rollen. 
 4. Eindgebruiker is verplicht bij de eerste keer inloggen een sterk wachtwoord te genereren. Opdrachtgever is verplicht Eindgebruikers met beheerdersrechten in staat te stellen meer-factor-authenticatie of een soortgelijke extra beveiligingsmethode te gebruiken en te bepalen of, en zo ja, in te stellen dat, andere Eindgebruikers in staat te stellen meer-factor-authenticatie te gebruiken.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle handelingen die in diens op diens Website en de bijbehorende Accounts, al dan niet door Eindgebruikers, worden uitgevoerd.
 6. 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal Raadhuis Creatief Bureau de Website, de Accounts en opgeslagen data verwijderen van haar servers. Bij einde of opzegging laat Opdrachtgever aan Raadhuis Creatief Bureau weten of, en zo ja, hoe, zij de data terug wenst te ontvangen of over te laten dragen. Raadhuis Creatief Bureau mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 20. Webhosting

 1. Als de Digitale Dienst bestaat uit shared hosting, is sprake van gedeelde infrastructuur. Opdrachtgever zorgt dan dat onnodige piekbelasting van de Website-Dienst wordt voorkomen en dat Opdrachtgever en diens Eindgebruikers de Website-Dienst niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van Raadhuis Creatief Bureau ontstaat. 
 2. In geval van een excessieve belasting van de hardware door Opdrachtgever, kan Raadhuis Creatief Bureau de Website-Dienst voor Opdrachtgever tijdelijk geheel of gedeeltelijk blokkeren om de kwaliteit van de dienstverlening voor andere klanten te waarborgen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Raadhuis Creatief Bureau zal Opdrachtgever in zo’n geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en met Opdrachtgever in gesprek gaan over een passende oplossing. Raadhuis Creatief Bureau is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.
 3. Opdrachtgever kan op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte van de Website-Dienst upgraden of downgraden. Raadhuis Creatief Bureau streeft ernaar om de aangevraagde upgrade of downgrade zo spoedig mogelijk door te voeren. Het verzoek voor het upgraden of downgraden van de Website-Dienst kan door Opdrachtgever uitsluitend Schriftelijk bij Raadhuis Creatief Bureau worden ingediend.
 4. Raadhuis Creatief Bureau is gerechtigd na Schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de hosting voor wat betreft, maar niet beperkt tot, toegangsprocedures, en beveiligingseisen. Ook mag Raadhuis Creatief Bureau een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de hosting wijzigen of toevoegen. Als de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van de onderneming en/of de functionaliteit van Opdrachtgever, mag Opdrachtgever Schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Als Raadhuis Creatief Bureau dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de hosting te beëindigen, zonder dat Raadhuis Creatief Bureau tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

Artikel 21. TLS-certificaten en domeinnamen

 1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van TLS-certificaten is onderworpen aan de regels en procedures van de certificaatautoriteit die het TLS-certificaat uitgeeft. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Raadhuis Creatief Bureau vervult bij een eventuele aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt toegekend. 
 2. Opdrachtgever dient alle wet- en regelgeving en alle door de certificaatautoriteit of registry gestelde voorwaarden in acht te nemen.
 3. Het TLS-certificaat is geldig voor de overeengekomen geldigheidsduur, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Raadhuis Creatief Bureau en de betreffende leverancier kunnen het TLS-certificaat direct intrekken als blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het TLS-certificaat, of de betrouwbaarheid van het TLS-certificaat, naar het oordeel van Raadhuis Creatief Bureau en/of de leverancier, is gecompromitteerd.
 4. Raadhuis Creatief Bureau spant zich in om Opdrachtgever steeds voordat het TLS-certificaat verloopt te waarschuwen dat het TLS-certificaat zal moeten worden vernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om TLS-certificaten tijdig te (laten) vernieuwen.
 5. Na aanvraag van een domeinnaam zal betreffende registrar een bevestigingsmail sturen als de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is. Alleen uit deze bevestigingsmail kun je opmaken dat de domeinnaam succesvol geregistreerd is. Raadhuis Creatief Bureau kan het bestaansrecht of de continuïteit van de geregistreerde domeinnamen niet garanderen. 
 6. Opdrachtgever garandeert dat de opgegeven houdergegevens van een domeinnaam juist zijn en blijven. 
 7. Als een domeinnaam of TLS-certificaat (onterecht) door of namens Opdrachtgever wordt beëindigd, verhuisd, overgedragen of als (onterecht) domeinnaamhoudergegevens worden aangepast, heeft Opdrachtgever geen recht op vervanging of op restitutie. 
 8. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen kunnen worden afgedaan via de Dispute Resolution Policies (DRP) van de registrerende instantie, zoals de “Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen” van SIDN. 

Artikel 22. Beveiliging 

 1. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Opdrachtgever rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de aard van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die Opdrachtgever gezien het door hem beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten. Raadhuis Creatief Bureau kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 2. Tenzij expliciet anders vermeld in de Overeenkomst is de Dienst niet gericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
 3. Opdrachtgever kan Raadhuis Creatief Bureau verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Raadhuis Creatief Bureau is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in beveiligingsmaatregelen. 
 4. Opdrachtgever is er zich van bewust dat verlies van inloggegevens kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot de Website of het Account. Opdrachtgever zal de inloggegevens daarom afschermen voor onbevoegden. Indien inloggegevens van Opdrachtgever of Eindgebruikers zijn kwijtgeraakt of gelekt, dient Opdrachtgever alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Opdrachtgever zal direct melding maken bij Raadhuis Creatief Bureau, zodat Raadhuis Creatief Bureau aanvullende maatregelen kan nemen ter voorkoming van misbruik.
 5. Opdrachtgever en Eindgebruikers mogen getroffen beveiligingsmaatregelen niet omzeilen.

Artikel 23. Garantie, Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Voor garanties met betrekking tot Beschikbaarheid, reactietijden en het recht op Updates, kan Opdrachtgever met Raadhuis Creatief Bureau een SLA overeenkomen. De voorwaarden voor het in de Overeenkomst afgesproken serviceniveau, wordt nader uitgewerkt in een eventueel toegevoegde Bijlage 3 bij de Overeenkomst, genaamd ‘SLA’.
 2. Raadhuis Creatief Bureau staat er niet voor in dat de Website-Dienst vrij van Gebreken is en zonder onderbrekingen functioneert. Raadhuis Creatief Bureau neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Website-Dienst Beschikbaar zal zijn. Raadhuis Creatief Bureau kan echter niet garanderen dat deze genomen maatregelen altijd doeltreffend zijn.
 3. Raadhuis Creatief Bureau is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegevens. Tenzij dit is overeengekomen in de Overeenkomst of SLA, is Raadhuis Creatief Bureau niet verplicht om back-ups te maken van data van Opdrachtgever, of om op verzoek van Opdrachtgever data terug te zetten (bijvoorbeeld als Opdrachtgever per ongeluk bepaalde data heeft verwijderd).
 4. Raadhuis Creatief Bureau heeft het recht om de Website-Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen voor Updates en Upgrades. Raadhuis Creatief Bureau mag de Website-Dienst per direct en binnen Kantoortijden buiten gebruikstellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Raadhuis Creatief Bureau is nooit verplicht om vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling te betalen.
 5. Raadhuis Creatief Bureau is gerechtigd bepaalde Updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Website-Dienst niet ten goede komt.

Artikel 24. Notice and takedown 

 1. Als Raadhuis Creatief Bureau erop wordt gewezen of van mening is dat via of met gebruikmaking van de Dienst onrechtmatig wordt gehandeld, wet- en regelgeving wordt overtreden, of de voorwaarden uit de Overeenkomst worden overtreden, of dat op andere wijze enig inbreuk wordt gemaakt op recht(en) van derden, mag Raadhuis Creatief Bureau naar eigen inzicht en keuze de Dienst of Accounts (laten) verwijderen of de toegang ertoe blokkeren, zonder daarvan een back-up te hoeven maken. Raadhuis Creatief Bureau zal Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. 
 2. Zo’n blokkering of verwijdering laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Raadhuis Creatief Bureau. Raadhuis Creatief Bureau mag in dat geval de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder daartoe schadeplichtig te zijn ten aanzien van Opdrachtgever.
 3. Raadhuis Creatief Bureau is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met een blokkering of het verwijderen van informatie.
 4. Indien naar het oordeel van Raadhuis Creatief Bureau hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Raadhuis Creatief Bureau of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Raadhuis Creatief Bureau gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Raadhuis Creatief Bureau mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
 5. Raadhuis Creatief Bureau is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever en/of Eindgebruikers af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever en/of de betreffende Eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten, mits aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en de eisen die volgen uit jurisprudentie is voldaan. 
 6. Indien sprake is van (mogelijk) strafbare feiten is het Raadhuis Creatief Bureau toegestaan hiervan aangifte te doen en alle relevante informatie daartoe te verstrekken aan de bevoegde instantie(s).